معرفی هیئت مدیره

هیئت مدیره

سمت: مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: سعید عصمتی

پست الکترونیک: esmati@tejaratholding.com

Saeed Esmati

سمت: رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: دکتر حمید ادبی

پست الکترونیک: adabi@tejaratholding.com

سمت: نایب رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: محمد احتیاطی

پست الکترونیک: ehtiati@tejaratholding.com