معرفی مدیران

مدیران

سمت: مدیر عامل

نام و نام خانوادگی: سعید عصمتی

پست الکترونیک: esmati@tejaratholding.com

Saeed Esmati

سمت: معاونت امور شرکت ها و برنامه ریزی

نام و نام خانوادگی: محمد احتیاطی

پست الکترونیک: ehtiati@tejaratholding.com

Saeed Esmati

سمت: معاونت بازرگانی

نام و نام خانوادگی:محمد منصوری

پست الکترونیک: m.mansouri@tejaratholding.com

سمت: مدیر روابط بین الملل

نام و نام خانوادگی: ندا اسلامی

پست الکترونیک: eslami@tejaratholding.com

سمت: مدیر دفتر

نام و نام خانوادگی:محسن بیاتی

پست الکترونیک: m.bayati@tejaratholding.com

سمت: مدیر حقوقی

نام و نام خانوادگی:مهدی ناصری

پست الکترونیک: m.naseri@tejaratholding.com

سمت: مدیر پشتیبانی

نام و نام خانوادگی:بهمن صمصامی راد

پست الکترونیک: b.samsami@tejaratholding.com