شرکت معادن افق خاورمیانه

j428aCmB0aFjwuDlv+ZQvzMmcF7h7OXsXQfcr6F66gdW9dAOre+kGVvfSvXQDq3vpBlb30g2s7qV76QZW93IGLP8vwAAPpVAOob9w6wAAAABJRU5ErkJggg==
  • مشارکت و سرمایه گذاری با افراد حقیقی ، حقوقی ، بانکها و … جهت شرکت در طرح های معدنی.

  • انعقاد قراردادهای پیمانکاری جهت ارائه خدمات فنی، و بهره برداری از معادن و فرآوری آن.

  • مبادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید، فروش ، صادرات و واردات و کلیه عملیات مربوط به بازرگانی حوزه فعالیت.